UNICODE FONT ENCODING FOR Windows 95 and above

By Joseph Nguyen, rev. 6/27/2005

 

Phương cch để đặt v my điện ton chương đnh my bộ chử "Unicode fonts":

 

  1. Tới website: :http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=39420&package_id=31585

 

  1. Bấm v chỗ nối kết "WinVNKey" ty theo hệ thống sữ dụng của my điện ton của qu vị, giử n trong một nơi của my điện ton như l D:\Download\Vietnamese. Kể từ ngy 12 thng 10, 2005, những chương sau đy đ c:

 

Xi cho Windows NT, 2000, XP and 2003:

Download wvnkey5.0.372-winnt-nofonts-nomanual.exe

Download wvnkey5.0.355-winnt-with-fonts-and-manual.exe

 

Xi cho Windows 98/ME:

 

Download wvnkey40beta3-win98-me.exe

 

Xi cho Windows 95:

Download wvnkey40beta3-win95.exe

(Nn lựa nơi khc nếu gần hơn.)

  1. Xong rồi, hy v nơi chứa 2 chương đ v bấm-đi v "wvnkey...exe" trước. y l lc chương WinVNKey được đặt v my điện ton.

 

 

Một phương cch để đnh my xi bộ chử Unicode fonts:

 

  1. Bấm-đi v WinVNkey icon trn my điện ton, hoạc v đường: "Start/All Programs/Vietnam/WinVNkey Multi-lingual keyboard".

 

  1. Lựa

Charset: "4. Unicode"

Output Method: "<Automatic>"

Typing Method: "VIQR - fast"

Keyboard Mode: "Auto combine (Viet)"

 

  1. Mở MS Word hoạc MS Outlook ra v bắc đầu đnh my tiếng Việt. Lựa Font mới như l "Times New Roman", "Arial" v "Courier New". Khi bỏ dấu qua cch "VIQR - fast," hy xi những nt nầy:

Ư/Ơ: + (bấm dấu ny trước, xong rồi mới bấm dấu khc như dấu nặng nếu cần)

/: ^ (bấm dấu ny trước, xong rồi mới bấm dấu khc như dấu nặng nếu cần)

: DD, dd, hay Dd (bấm D hai lần)

Ă: ( (bấm dấu ny trước, xong rồi mới bấm dấu khc như dấu nặng nếu cần)

Sắc: ' (single quote)

Huyền: ` (dưới tilde, nằm ở gc ty-bắc của bn chữ)

Hổi: ?

Ng: ~ (tilde, nằm ở gc ty-bắc của bn chữ)

Nặng: . (dấu chấm)

Nếu khng cần bỏ dấu Việt, hy bấm <Esc> trước một dấu khng cần.

 

V dụ:

Muốn bấm ra cu: Cha Y-su tới để cứu mnh khỏi ngục t.

Phải bấm chử: Chu'a Ye^-su dde^'n dde^? Cu+'u mi`nh kho?i ngu.c tu`<Esc>.